Language
อธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
 
 
บริการการศึกษา
 
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2558
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
  ปฏิทินวิชาการ 2558
 
บริการออนไลน์
 
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
 
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
  มาร์ชพระนคร
 
Social
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 3
ปีนี้มีคนเข้าชม : 46
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 0

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
เพลง March Pnru
 
JW Player Loading....
 
 

Presentation PNRU
 
 ประกาศ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 กำหนดการจัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปภาษาอังกฤษ (SPEEXX) นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา และ ปี3,ปี 4 เฉพาะสาขาวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพ


 ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2558


 กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2558


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2557, 3/25573 ก.ค. 2558


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รวมรูปภาพกิจกรรม

  21 ก.ค.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  9 ก.ค.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  6 ก.ค.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี

  3 ก.ค.58 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำความดีมีรางวัล สำหรับนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะมีรางวัลให้นักศึกษารับประทานอาหารกลางวันฟรี
  29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
  26 มิ.ย.58 โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดโดย งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ หอประชุมภัทรมหาราช
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8456

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8456