ระบบสารสนเทศ
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
เอกสารประกอบการอบรม โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย
  ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับปริญญาตรี 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 58 ล่าสุด
  Programme Specification_มคอ2_เกณฑ์2558
  18.12.1pptเกณฑ์58-ป.ตรี_ผอ สมอ
  18.12.2pptเกณฑ์58-บัณฑิตศึกษา_ผอ สมอ
  ภาพกิจกรรมในงาน
เอกสารประกอบการอบรม โดย ร.ศ.ยืน ภู่วรวรรณ
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
 
 07/07/60...กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคกศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 30/6/60....ประกาศ เรื่องกำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ I ประจำภาคการศึกษา 2 และ 3/2559
 26/06/60..ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 4
 09/06/60..ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ อบรม e-Learning และทดสอบ Placement Test
 29/5/60..ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2559
 24/05/60..ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบ 3
 5/05/60...ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคกศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
 20/03/60..ประกาศ การบันทึก มคอ.3 ในระบบ IT
 08/02/60...ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 05/01/60..ประกาศ กำหนดชั่วโมงสอนสำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559

คำสั่ง มหาวิทยาลัย
คำสั่งพบที่ปรึกษา 1/60 ภาค กศ.พบ(เสาร์-อาทิตย์)
คำสั่งพบที่ปรึกษา 1/60 ภาค ปกติ
คำสั่งพบที่ปรึกษา 2/59 ภาค ปกติ และภาค กศ.พบ.
คำสั่งพบที่ปรึกษา 1/59 ภาค ปกติ และ ภาค กศ.พบ.
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ 3/2558
more
กิจกรรมสำนัก
01/06/60.... การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
29/5/60.... การประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2560
22/05/60.... การบรรยายเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2558
13/05/2560.... ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
05/05/2560.... ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
07/03/2560.... ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
15/03/2560.... ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560
more
ประชาสัมพันธ์
14/06/60..ตารางสอนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560
22/05/60..ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
17/05/2560 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ e-Learning และทดสอบ Placement Test
5/05/60..ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่่วไป (GE) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
18/04/60 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม)ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
18/04/60 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคกศ.พบ.รุ่น 44 (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
การชำระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิต
more
รวมรูปภาพกิจกรรม

  การบรรยายเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2558
  การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
  การประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2560

  กำหนดการศึกษา ดูงานและอบรมเชิงปฎิบัติการ 9-11 พฤษภาคม 2560
  ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
  ทดสอบวัดแววครู ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ วันที่ 28 เมษายน 2560

more
 
ผู้อำนวยการสำนัก


อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการ
 ปฎิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษา
 ปฎิทินวิชาการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน
งานทะเบียนและวัดผล
  งานทะเบียนและวัดผล
งานแผนการเรียนและตารางสอน
 งานแผนการเรียนและตารางสอน
งานมาตรฐานหลักสูตร
  งานมาตรฐานหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร ปี 2558
  โครงสร้างหลักสูตร ปี 2559
  โครงสร้างหลักสูตร ปี 2560
งานทุนสนับสนุนทางวิชาการ
  มคอ.
  ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046