งานรับสมัครนักศึกษา
 
  การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ Portfolio (รอบ 1) ปีการศึกษา 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 165
ปีนี้มีคนเข้าชม : 931
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 24718

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
 
เอกสารประกอบการอบรม โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย
 
  ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับปริญญาตรี 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 58 ล่าสุด
  Programme Specification_มคอ2_เกณฑ์2558
  18.12.1pptเกณฑ์58-ป.ตรี_ผอ สมอ
  18.12.2pptเกณฑ์58-บัณฑิตศึกษา_ผอ สมอ
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
เอกสารประกอบการอบรม โดย ร.ศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
ประชุมประธานผู้ประสานงานรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปี 2559 ครั้งที่3/2560 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมพินิตประชานาถ ชั้น2 อาคาร100ปีการฝึกหัดครูไทย
  
ประชุมเตรียมตรวจประเมิณสำนัก 01/09/60
  
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับการสอนแบบสองภาษาในยุค AEC 1-3 สิงหาคม 2560
  
ตรวจสอบประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 25กรกฎาคม 2560
  
การบรรยายเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2558
  
การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
  
การประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2560
  
กำหนดการศึกษา ดูงานและอบรมเชิงปฎิบัติการ 9-11 พฤษภาคม 2560
  
ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
  
ทดสอบวัดแววครู ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ วันที่ 28 เมษายน 2560
  
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560
  
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 10 เมษายน 2560
  
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  
ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
  
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดทดสอบความสามารถเฉพาะด้านและทดสอบความรู้ทั่วไป
  
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
  
รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  
ประชุมเตรียมความพร้อมงานรายงานตัวนัศึกษา ภาคปกติ ปี2560
  
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
  
ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 6/2560
  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560
  
ทดสอบข้อเขียนวัดแววครู วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560
  
GE DAY วันที่ 27-28 มกราคม 2560
  
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
  
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
  
รายงานตัวนักศึกษาใหม่(โควตา) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 ธันวาคม 2559
  
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 22 ธันวาคม 2559
  
ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559
  
เทศน์มหาชาติ 7/12/2559
  
ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559
  
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัย ร.10 วันที่ 7 ธันวาคม 2559
  
บรรยากาศผู้เข้าสอบข้อเขียน ประเภทจัดสรรโควตา วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559
  
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  
รายงานตัว กศ.พบ. รุ่น.42 วันที่ 29ตุลาคม 2559
  
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ วันที่่่่ 23 ตุลาคม
  
รับโลห์ ปี 2559
  
ประชุมเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  
 
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046