งานรับสมัครนักศึกษา
 
  การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ Portfolio (รอบ 1) ปีการศึกษา 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 165
ปีนี้มีคนเข้าชม : 931
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 24718

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
 
เอกสารประกอบการอบรม โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย
 
  ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับปริญญาตรี 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 58 ล่าสุด
  Programme Specification_มคอ2_เกณฑ์2558
  18.12.1pptเกณฑ์58-ป.ตรี_ผอ สมอ
  18.12.2pptเกณฑ์58-บัณฑิตศึกษา_ผอ สมอ
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
เอกสารประกอบการอบรม โดย ร.ศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
 
คำร้อง แบบ พน. ต่างๆ
 

         พน.1 คำร้องทั่วไป
      พน.2 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม- ถอนรายวิชา
      พน.3 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
      พน.4 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบัน
      พน.5 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนจำนวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กำหนด
      พน.6 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)
      พน.7 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)
      พน.10 คำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
      พน.11 คำร้องขอยกเลิกรายวิชา
      พน.12 คำร้องขอยกเว้นการศึกษารายวิชา
      พน.13 คำร้องขอโอนผลการเรียน
      พน.14 คำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป
      พน.16 คำร้องขอเรียนสมทบต่างสถาบัน
      พน.17 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา
      พน.18 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
      พน.19 คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาไทย)
      พน.19.1 คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ)
      พน.20 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (ภาษาไทย)
      พน. 20.1 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ)
      พน.21 คำร้องขอลาออก
      พน.22 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
      พน.24 คำร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (กรณีเรียนจบปริญญาตรีแล้ว)
      พน.26 คำร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
      พน.27 คำร้องขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
      พน.28 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ผู้สำเร็จการศึกษา)
               
 
 
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046