ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
 
กิจกรรมนักศึกษา 3/2559
 
  วันเปดภาคการศึกษาที่ 3/2559 ส.11 มี.ค.60 - อา.28 พ.ค.60
  การเพิ่ม-ถอน วิชาเรียนดวยตนเองผานระบบออนไลน ส.11 มี.ค.60 - อา.19 มี.ค.60
  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร ส.11 มี.ค.60 - จ.20 มี.ค.60
  การชําระเงินลาชา โดยเสียคาปรับ (ฝายการเงินมหาวิทยาลัยฯ) ศ.31 มี.ค.60 - อา.9 เม.ย.60
  การยื่นคํารองยกเลิกวิชาเรียน (W) จ.1 พ.ค.60- อา.14 พ.ค.60
  การยื่นคํารองขอรักษาสถานภาพ จ.10 เม.ย.60 - ศ.2 มิ.ย.60
  การสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) ส. 3 มิ.ย.60 - อา. 4 มิ.ย. 60
  การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา(สําหรับผูที่ศึกษาภาคการศึกษาสุดทาย) จ.10 เม.ย. - จ.4 มิ.ย.60
 
คำร้อง แบบ พน. ต่างๆ
 

         พน.1 คำร้องทั่วไป
      พน.2 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม- ถอนรายวิชา
      พน.3 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
      พน.4 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบัน
      พน.5 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนจำนวนหน่วยกิตเกินจากเกณฑ์ที่กำหนด
      พน.6 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)
      พน.7 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาขอเรียนสมทบ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น)
      พน.10 คำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
      พน.11 คำร้องขอยกเลิกรายวิชา
      พน.12 คำร้องขอยกเว้นการศึกษารายวิชา
      พน.13 คำร้องขอโอนผลการเรียน
      พน.14 คำร้องขอสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป
      พน.16 คำร้องขอเรียนสมทบต่างสถาบัน
      พน.17 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา
      พน.18 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
      พน.19 คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาไทย)
      พน.19.1 คำร้องขอใบรับรอง (ภาษาอังกฤษ)
      พน.20 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (ภาษาไทย)
      พน. 20.1 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ)
      พน.21 คำร้องขอลาออก
      พน.22 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
      พน.24 คำร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (กรณีเรียนจบปริญญาตรีแล้ว)
      พน.26 คำร้องขอสืบค้นใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทย
      พน.27 คำร้องขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
      พน.28 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตปริญญาตรี (ผู้สำเร็จการศึกษา)
               
 
 
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046