งานรับสมัครนักศึกษา
 
  การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ Portfolio (รอบ 1) ปีการศึกษา 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 165
ปีนี้มีคนเข้าชม : 931
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 24718

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
 
เอกสารประกอบการอบรม โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย
 
  ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับปริญญาตรี 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 58 ล่าสุด
  Programme Specification_มคอ2_เกณฑ์2558
  18.12.1pptเกณฑ์58-ป.ตรี_ผอ สมอ
  18.12.2pptเกณฑ์58-บัณฑิตศึกษา_ผอ สมอ
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
เอกสารประกอบการอบรม โดย ร.ศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
 
ประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ฟรี!!
การชำระค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิต
ตารางสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 57
22/9/59..ตารางสอบนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
28/9/59..ตารางเรียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/9/59..ตารางเรียนนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
16/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทผู้สมัครสอบคัดเลือกด้วยวิธีจัดสรรโควต้าปี 2560
04/01/60..ตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
26/01/2560 ประกาศรายชื่อ วัน - เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
02/02/60..ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
28/02/60..ตารางเรียนนักศึกษากศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
16/03/2560 ขยายเวลากำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 <>
16-03-2560 ขยายเวลาเพิ่ม-ถอน รายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 <>
31/03/2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทสมัครสอบคัดเลือกรอบ 2
18/04/60 ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคกศ.พบ.รุ่น 44 (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
18/04/60 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก(เพิ่มเติม)ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
5/05/60..ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่่วไป (GE) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
17/05/2560 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ e-Learning และทดสอบ Placement Test
22/05/60..ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาตามหมู่เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
14/06/60..ตารางสอนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560
27/07/60การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 <>
 
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046