งานรับสมัครนักศึกษา
 
  การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ Portfolio (รอบ 1) ปีการศึกษา 2561
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 165
ปีนี้มีคนเข้าชม : 931
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 24718

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
  ระบบ e-Learning
 สรุปจำนวนนักศึกษา
  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  ระบบ e-office
  ระบบบริการการศึกษา
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
 
ถาม - ตอบ และเรื่องที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
 
  ถาม-ตอบ ปัญหา ?
 
เอกสารประกอบการอบรม โดยคุณนุชนภา รื่นอบเชย
 
  ประกาศ ศธ แนวทางการบริหารเกณฑ์ 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับปริญญาตรี 2558
  ประกาศ ศธ เกณฑ์_ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
  คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 58 ล่าสุด
  Programme Specification_มคอ2_เกณฑ์2558
  18.12.1pptเกณฑ์58-ป.ตรี_ผอ สมอ
  18.12.2pptเกณฑ์58-บัณฑิตศึกษา_ผอ สมอ
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
เอกสารประกอบการอบรม โดย ร.ศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 
  ภาพกิจกรรมในงาน
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
 
กิจกรรมสำนัก
 
24/01/60.....ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
25/01/60.....ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
23/01/2560.....GE Day
30/01/60....สอบข้อเขียนทดสอบ วัดแววครู ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 – 2 กุมภาพันธ์ 2560
2/01/60.....ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560
14/02/2560.... ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2560
15/02/2560.... ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
17/02/2560.... ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 7/2560
21/02/2560.... ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
23/02/2560.... ประชุมเตรียมความพร้อมงานรายงานตัวนัศึกษา ภาคปกติ ปี2560
24/02/26.... รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
04/03/60.... รายงานตัวนักศึกษาภาคกศ.พบ. รุ่น 43
07/03/2560.... ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
15/03/2560.... ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 9/2560
05/05/2560.... ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
13/05/2560.... ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
29/5/60.... การประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 1/2560
01/06/60.... การบรรยายเรื่อง นวัตกรรมการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
22/05/60.... การบรรยายเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2558
 
 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220


ฝ่ายงานรับสม้คร โทร. 02-544-8046 , 02-544-8451
ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล โทร. 02-5448056 - 58
ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ โทร. 02-5448383

 

Office of Academic  Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8383 , 02-544-8046