การอบรมเรื่อง ''การบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนพัฒนาองค์กร'' เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
Gallery
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
แสดงทั้งหมด 15 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 15 หัวข้อ
[1]